ROZWÓJ

ROZWÓJ

 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym:
 • tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów,
 • przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w ramach regionów,
 • promowanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej regionów,
 • oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej
 • poprawa produktywności gospodarki, wydajności pracy,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • wzmacnianie regionalnej bazy ekonomicznej,
 • rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności,
 • przyczynianie się do dostępu do najnowszych technologii
 • rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji