O fundacji

o fundacji

Szczegółowe zadania realizowane przez Fundację Instytut Twórczego Rozwoju to:

 • działanie na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym niepełnosprawnych, bezrobotnych , niezaradnych życiowo i innych
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym:
  a) tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów,
  b) przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w ramach regionów,
  c) promowanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej regionów,
  d) rozwój przedsiębiorczości,
  e) wzmacnianie regionalnej bazy ekonomicznej,
  f) rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności,
  g) tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • wspomaganie i rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowanie, w tym:
  a) tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz nauki,
  b) budowa i umacnianie społeczeństwa informacyjnego,
  c) zwiększanie poziomu wiedzy,
  d) poprawianie jakości kształcenia,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej w społeczeństwie i ochrona zwierząt, oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna,
 • rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji.